Valeo®

Valeo

Valeo®

Part # Size Spline Flywheel
KEV-9000-CB 14” 1 ½” Flat
KEV-9001-CB 14” 1 ¾” Flat
KEV-9002-CB 14” 2” Flat (can use 129055)
KEV-9003-CB 16” 2” Flat (can use 127597)
KEV-9005-CB 17” 2” Flat
KEV-9006-CB 17” 2” Recessed